Šioje sąlygose ir taisyklėse pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB RVL klinika, juridinio asmens kodas  305614464 (toliau – Klinika) reguliuoja paslaugų teikimo sąlygas Klinikoje ir Klinikai prikausančioje elektroninėje parduotuvėje www.e-rvl.lt (toliau E-parduotuvė).

 1. Esant neatitikimams tarp šių bendrųjų sąlygų ir specialių, su klientais individuliai aptartų, sąlygų, pirmenybė teikiama specialioms sąlygoms.
 2. Klinika įsipareigoja klientui suteikti paslaugas ir dėti maksimalias pastangas, jog paslaugų rezultatas kuo labiau atitiktų kliento lūkesčius.
 3. Klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas su klinika atsiskaityti nustatyta tvarka.
 4. Klientas patvirtina, kad jam yra žinomos ir priimtinos Klinikos ir E-parduotuvės teikiamų paslaugų kainos, nurodytos Klinikos paslaugų kainoraštyje.
 5. Klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas Klinikai sumokėti paslaugų kainoraštyje numatytą atitinkamos paslaugos kainą.
 6. Esant kliento prašymui, Klinika gali suteikti online konsultaciją E-parduotuvėje. E-parduotuvės Sąlygos ir taisyklės nurodytos https://e-rvl.lt/salygos-ir-taisykles/.
 7. Klinika neatsako klientui, jei kokybiškai suteiktos paslaugų rezultatas neatitiks subjektyvių kliento lūkesčių.
 8. Klientas įsipareigoja laikytis visų jam žodžiu, raštu ir kitokia forma suteikiamų Klinikos rekomendacijų.
 9. Klientas įsipareigoja prieš paslaugų teikimą užpildyti ir Klinikai perduoti kliento anketą, jeigu to reikalaujauma Klinikoje ar E-parduotuvėje. Klientas patvirtina, kad jo pateikta informacija yra teisinga ir išsami.
 10. Klientas supranta, jog į paslaugų kainą, be kita ko, yra įskaičiuota paslaugų teikimui reikalingų medžiagų ir priemonių kaina, specialistų darbo užmokestis ir kitos Klinikos patiriamos su paslaugų teikimu susijusios išlaidos. Klientas sutinka, kad jei klientas kokiu nors pagrindu įgytų teisę reikalauti Klinikos grąžinti už paslaugas sumokėtą kainą ar kompensuoti kitokius praradimus, iš klientui mokėtinos sumos bus išskaičiuotos visos Klinikos patirtos išlaidos paslaugų teikimui.
 11. Klinika neatsako už klientui sukeltą žalą, tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, taip pat už sveikatos ar gyvybės sužalojimus, kuriuos klientas patyrė, jei klientas pateikė klaidingą ar neišsamią informaciją.
 12. Visais kitais atvejais turtinė Klinikos atsakomybė yra ribojama pinigų suma, kurią klientas sumokėjo Klinikai už suteiktas paslaugas.

KLIENTO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR ATVAIZDO NAUDOJIMAS

 1. Klientas patvirtina, kad jam buvo sudaryta galimybė susipažinti, jis susipažino ir sutinka su Klinikoje galiojančia asmens duomenų tvarkymo tvarka.
 2. Klientas, nesutinkantis su asmens duomenų tvarkymo tvarka, kuri nurodyta Privatumo politikoje gali atsisakyti sudaryti šią Sutartį. 
 3. Klinika, gavusi iš kliento elektroninio pašto kontaktinius duomenis, gali naudoti juos savo paslaugų rinkodarai. Klientas gali nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, bet kuriuo metu apie tai pranešdamas Klinikai Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. Siunčiant kiekvieną žinutę, klientui yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė atsisakyti tolimesnių pranešimų. Klientas dėl tokio duomenų naudojimo neprieštarauja.
 4. Klientas taip pat patvirtina, kad Klinika gali savo nuožiūra naudoti kliento atvaizdą savo veikloje, Klinikos rinkodaros ir marketingo tikslais naudoti kliento atvaizdą, įskaitant atvaizdo naudojimą Klinikos socialiniuose tinkluose. Šis patvirtinimas atitinka Civilinio kodekso 2.23 straipsnio 1 dalyje numatytą sutikimą naudoti, atgaminti, demonstruoti asmens nuotrauką. Priešingu atveju, klientas gali sutinku, kad atvaizdas būtų naudojamas tik tokiu būdu, jog iš atvaizdo būtų neįmanoma identifikuoti kliento tapatybes, arba visiškai nesutikti su atvaizdo naudojimu.

KITOS NUOSTATOS

 1. Šiai sutarčiai ir paslaugų teikimui yra taikytina Lietuvos Respublikos teisė.
 2. Šalys įsipareigoja visus tarpusavio ginčus spręsti taikiai. Įgyvendinant šį pareigą, Šalys įsipareigoja kilus ginčui ar klientui esant nepatenkintam suteiktų paslaugų kokybe, kreiptis į kitą Šalį raštu, išdėstant savo poziciją ir pretenzijas. Ši pareiga apima ir kliento pareigą, prieš klientui pateikiant įvertinimą, nuomonę, rekomendaciją ar atsiliepimą socialiniuose tinkluose ar kitoje viešoje erdvėje, informuoti Kliniką apie kliento turimas pretenzijas, suteikiant Klinikai protingą terminą pateikti klientui paaiškinimą ar kitaip ištaisyti susidariusią padėtį. Klientas patvirtina, kad jam yra suprantama, jog Klinikai esminės reikšmės turi viešoje erdvėje (įskaitant ir socialinius tinklus) formuojama nuomonė apie Kliniką, todėl bet kokio pobūdžio neigiamo įvertinimo, nuomonės, rekomendacijos ar atsiliepimo paskelbimas, prieš tai nesuteikus Klinikai galimybės ištaisyti susidariusios situacijos, kenkia Klinikos reputacijai ir sukelia Klinikai žalą. Šią žalą klientas įsipareigoja atlyginti, jei Klinika pagrįstų, jog kliento turėtos pretenzijos buvo nepagrįstos.
 3. Visi ginčai, kurių Šalims nepavyko išspręsti taikiai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.